Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 22/10-2013

Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge

22.oktober 2013 via telefon og Skype

Tilstede: Per Arne Flatberg, Monica F. Eliassen, Mia Solberg, Linda Vabø, Arne Johan Aastvedt, Kristin O. Myrene.

Meldt forfall: Eva Grimstad

Referent: Linda Vabø

Sak 039/13 Oppfølging av regionene

Janne Andersen, distriktskontakt for Rogaland og Agder var med på deler av styremøtet. Hun meldte om liten interesse for aktiviteter i regionen. Hun var for øvrig positiv til å prøve å få med folk i avdelingen på fellesaktiviteter til våren.

Hun etterspurte mulighetene for å starte/være på Lure Coursing, evt et samarbeid med Bergen. Per Arne undersøker med LC-utvalget i Myndeklubben. Andersen er positiv til at styret viser interesse for regionene.

Sak 040/13 Godkjenning av referater fra forrige styremøte.

Referat godkjent og publiseres på klubbens hjemmesider.

Sak 041/13 Orienteringssaker

•Ekstra spesialutstilling 2015

Vi har ikke søkt om dette innen fristen.

• Regionsoppbygging

Regionene er orientert og det er kommunisert på hjemmesidene. Positive tilbakemeldinger.

• Dogs4All

Region Østland Sør har tatt ansvar for arrangementet. Trenger fortsatt hjelp. Øivind Berg-Larsen koordinerer.

• Medlemskap status

214 betalende medlemmer pr 15. oktober.

• Oppdretterlisten

Kennel Vetterli og Chess Art Irish Wolfhounds nye på oppdretterlisten Kennel Grunningen og Kennel Out The Eirinn har begge bekreftet at de ønsker å stå på listen selv om de ikke driver aktivt oppdrett for tiden.

• Nye medlemmer

Det er sendt ut mail til registrerte eiere som ikke er medlem i klubben, men med liten respons. Nye tiltak for å øke medlemsmassen over nyttår. Per Arne står for dette arbeidet.

• Status helsekomiteen

Helsekomiteen har hatt to telefonmøter. Det arbeides med Rasespesifikk avlsstrategi (RAS), og utvalget skal ha møte under Dogs4All for å bli enige om en del konkrete forslag.

• Status Økonomi: Regnskap vedlagt.

Arrangementer og aktiviteter i regionene siden sist

  • Aktivitetshelg på Bokrudstad (Østland Nord)
  • Anatomikurs i Region Hordaland
  • Fellesturer (Østland sør)
  • Fellesturer i Agder-delen av Rogaland og Agder

Sak 042/13 Deltakelse på NKK’s representantskapsmøte og dialogmøte

Saken er avklart pr. mail grunnet påmeldingsfristen. Per Arne er på meldt med Mia som vara.

Sak 043/13 Kriterier for valg av utstillinger

Monica informerer om at det ikke har vært mulig å finne et tidspunkt for å samles å diskutere dette. Per Arne vil se nærmere på hvem som skal arbeide med dette fremover. Monica og Kristin sluttfører arbeidet. Må styrebehandles innen utgangen av november.

Sak 044/13 Status Rasestandard

Mia arbeider med denne. I løpet av november 2013 anslår hun at hun er ferdig.

Sak 045/13 Status kommunikasjonsstrategi

Mia har gitt beskjed om at hun ikke har hatt kapasitet til å følge opp denne. Linda og Kristin overtar denne sammen med redaktør og webmaster.

Sak 046/13 Dødsfall og Helseregister

Helsekomiteen ønsker opprettelse av et dødsfall- og helseregister for rasen. Styret vil gjerne ha mer informasjon før de fatter et vedtak. Helsekomiteen må derfor spesifisere hvordan et slikt register er tenkt brukt. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Sak 047/13 Oppdretterkonferanse

Helsekomiteen ønsker at klubben arrangerer en oppdretterkonferanse i løpet av 2014. Formålet er å "selge inn" virkemidlene som foreslås i RAS, skape økt bevissthet og kunnskap om avls- og helsearbeid og fremme bedre samarbeid oppdretterne imellom. Helsekomiteen mener en oppdretterkonferanse er den beste måten å sørge for dette på.

Styret slutter seg til ønsket om en oppdretterkonferanse i 2014. Per Arne har ansvar for å legge frem konkrete planer og budsjett for endelig godkjenning på neste styremøte.

Sak 048/13 Dommerseminar for Irsk Ulvehund

Helsekomiteen ønsker at klubben arrangerer et dommerseminar i løpet av 2014. Hensikten er å øke kunnskapen om rasen primært blant norske dommere.

Styret støtter ønsket om et dommerseminar i løpet av 2014. Per Arne har ansvar for å legge frem konkrete planer og budsjett for endelig godkjenning på neste styremøte.

Sak 049/13 Samarbeidsavtale med hunden.no

Styret inngår et samarbeid/bytteavtale med hunden.no på web-annonsering.

Sak 050/13 Høring om standardavtaler for NKK

NKK har sendt ut forslag til nye standardavtaler til høring. Høringen er sendt ut på styrelisten. Styret har ingen innvendinger mot de foreslåtte nye standardavtalene, og deltar ikke i høringsrunden.

Sak 051/13 Høring om revidering av regelverk for eksteriørdommere

NKK har sendt ut forslag til revidert regelverk for eksteriørdommere. Høringen er sendt ut på styrelisten.

Styret har ingen innvendinger for den foreslåtte revideringen av regelverket for eksteriørdommere og deltar ikke i høringsrunden.

Sak 052/13 Høring om NKKs IT-satsing

NKK har sendt ut et notat om IT-satsingen til høring. Per Arne har utarbeidet et svar til høringen med en del forslag til endringer.

Styret godkjenner høringssvaret og dette sendes inn som Irsk Ulvehundklubb Norges svar på NKKs IT-satsing.

Sak 053/13 Annonsering av Spesialen

Styret vil annonsere Spesialen for 2014 i Hundesport, Ulvehunden, Värghunden, som et Facebook-arrangement og evt i en pressemelding.

Styret vil også vurdere om der skal lages en informasjonsvideo/reklamefilm for Spesialen.

Sak 054/13 Eventuelt

Monica Hansen har kommet med forslag om å lage to klasser i lydighet på Gol.

En klasse der det er tillatt med godbit (novise) og en klasse uten (avansert) med ulike vanskelighetsgrader og øvelser. Styret er positiv til forslaget.

Styret vil også se på mulighetene for å arrangere offisiell lydighet. Monica undersøker med NKK. Per Arne undersøker om noen er spurt om å dømme lydigheten. Hvis ikke har Monica et forslag om at Marie Andersen dømmer. Styret er positiv til forslaget.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram