Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 22/5-2017

Til stede: Per Arne Flatberg, Lene T. Bergsvåg, Heidi Winjum, Sverre M. Blikra, Aud-Ingri Fure.

Sak 010/17: Godkjenning av referat fra forrige møte.

Referat godkjent

Sak 011/17: Orienteringssaker:

Medlemstall: 186 betalende medlemmer pr. 22/5-2017. 19 av disse er husstandsmedlem, 1 er valpekjøpermedlem. Kontingentinntekter: 53.880,-

Påmeldinger Spesialen: 62 voksne og 2 valper påmeldt pr. 22/5-2017. Sannsynlig at vi når ca 70 påmeldte ved siste frist.

Økonomi: Ingen spesielle, uventede utlegg. Vi har ikke oppdaterte regnskap, men tar ut det ved halvårsoppgjør.

Ulvehunden: Er i sluttfasen av produksjonen. Sannsynligvis i postkassene første uken av juni.

Ulvehundseminaret 2017: Programmet er fastlagt, webside laget og promotering startet. Kommer annonse i Varghunden og det danske myndebladet. Vi bruker en del penger på dette, og det hadde vært veldig fint om vi alle snakker varmt om seminaret i vår omgangskrets.

Valgkomiteens innstilling:

Leder:
Lene Tidemansen Bergsvåg, (2 år)

Styremedlem:
Heidi W. Winjum (har 1 år igjen, ikke på valg)
Monica Bjørnsen (2 år)
Tanja Horn Bolset (2 år)
Eivind Holm (1 år)

Varamedlem:
Janne Grete Moen
Eirik Marthinussen

Revisor:
Øivind Berg Larsen

Vararevisor:
Gunn Marit Myhre

Brukerutvalg IT NKK: Per Arne Flatberg er valgt som representant for klubbene i gruppe 10 til NKKs Brukerutvalg IT. Vara er Per Haakon Vestby fra Norsk Whippetklubb.

Raseklubbenes fellesallianse: Alliansen er aktive. Medlemskontingent er endret til 1 krone pr medlem i klubb, minimum 500 kroner. Vi har lagt årets medlemskap til betaling.

Sak 012/17: Innstilling til valgkomite

Vedtak: Styret innstiller til følgende valgkomite:
Knut Olav Wille (1 år – ikke på valg)
Kristin Myrene (1 år – ikke på valg)
Hilde Lorentzen (2 år)
Laila Korsøen (2 år)

Vararepresentant:
Tone Elisabeth Hagen (1 år)

Sak 013/17: Innsendte forslag til generalforsamlingen

Følgende forslag er mottatt fra Odd Myhre:

  • Valgkomite: Valgkomiteen bør bestå av regionkontakter.
  • Utstillingssted: For å få størst mulig oppslutning på «spesialen» må utstillingsstedet ambulere på minst to forskjellige steder. Styret har fullmakt til å finne aktuelle steder.

Det er avklart med forslagsstiller at han ikke ønsker lovendring på forslag 1.

Styrets innstilling:

Sak 1: Klubbens lover sier følgende om valgkomiteen: Valgkomiteen består av Leder og 3 medlemmer, samt ett varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Styret foreslår valgkomite for generalforsamlingen.

Forslaget legger således bindinger på Styrets arbeid med å foreslå valgkomite for generalforsamlingen. Vi synes forslagets intensjon er god. En valgkomite bør blant annet avspeile de aktive medlemmene i klubben uavhengig av geografi. Valgkomiteen bør ha god kjennskap til eventuelle ressurspersoner over hele landet. Irsk Ulvehundklubb Norge har i dag fem regioner med regionskontakter og en uten.

Selv om vi er positive til intensjonen i forslaget, mener vi likevel det er flere prinsipielt betenkelige sider ved det. Et grunnprinsipp i våre lover er at alle medlemmer over 15 år skal være valgbare til alle verv. Å legge sterke føringer på hvem som kan sitte i valgkomiteen vil derfor være uheldig i forhold til klubbens lover. Klubben har ikke lagt noen føringer på hvordan regionskontakter velges. I noen tilfeller velges det på medlemsmøter. I andre tilfeller har klubbstyret bedt enkeltpersoner gå inn og ta oppgaven. Styret mener derfor innføringen av et slikt forslag også vil kreve en regulering av hvordan regionskontakter velges. Et annet element i dette er at dagens regionskontakter har sagt ja til å være regionskontakter, ikke å sitte i valgkomiteen.

Styret ønsker å støtte intensjonen, men ikke legge så sterke føringer som forslagsstiller har lagt opp til.

Styret foreslår derfor følgende formulering:

Ved forslag til valgkomite skal Styret tilstrebe representasjon fra så mange som mulig av klubbens regioner.

Sak 2: Plassering av Spesialen var sist oppe på generalforsamlingen i 2014. Da gjaldt det konkrete forslaget plassering av Spesialen i 2015. Det foreligger ikke bestemte føringer fra generalforsamlingen på hvor Spesialen skal foregå utover dette.

Spesialen vår står i en særstilling i verden når det gjelder oppslutning. Med så få registrerte hunder som vi har, er det fantastisk at så mange er til stede på Spesialen år etter år. Vår oppslutning ligger jevnt på 20-25% av antall nålevende hunder i Norge. Det er langt over det så godt som alle andre land opplever. Selv om vi gjerne skulle vært enda flere, mener vi likevel oppslutning ikke er et gyldig argument for å endre plasseringen av Spesialen.

I tillegg til at plasseringen på Gol er en suksess med antall påmeldte hunder, gir det en rekke fordeler når det gjelder lagringsplass, kjent utstillingsområde og forutsigbarhet fra år til år.

Styret mener dagens plassering av hunder i landet bør tilsi at utstillingen ligger en eller annen plass på Østlandet. Rundt 60% av klubbens medlemmer bor på Østlandet, og fortsatt høy oppslutning innebærer at vi legger Spesialen innenfor rimelig avstand til disse medlemmene. Med plasseringen Gol har, er det også innenfor rekkevidde for våre medlemmer på Vestlandet og sør i landet, selv om mange av disse selvsagt skulle ønske seg at det var nærmere.

Styret mener det må ligge innenfor styrets og den uformelle utstillingskomiteens mandat å velge sted til Spesialen. Forslaget pålegger styret og utstillingskomiteen et betydelig ekstraarbeid med å finne egnede steder, lage avtaler med disse, planlegge og gjennomføre Spesialen på nye steder og sørge for lagring og transport av klubbens utstyr.

Styret går mot forslaget men vil utrede alternative plasser å ha Spesialen i framtiden.

Styret nedsetter en komite for å utrede alternative plasseringer.

Sak 014/17: Årsmøtepapirer

Vedtak: Årsmøtepapirene godkjennes og sendes ut på epost til medlemmer som har det. Vi trykker opp 50 stk og sender i post til fullverdige medlemmer som ikke har epost og tar med resten til Årsmøtet.

Sak 015/17: Æresmedlemskap og påskjønnelser

Vedtak: Vi tildeler Øivind Berg Larsen æresmedlemskap mens Gunn Marit Myhre tildeles klubbens hedersmerke i forbindelse med jubileet. Hedersmerket, et diplom, utdeles på klubbens generalforsamling.

Sak 016/17: Dommer Spesialen 2018

Det er kommet inn forslag fra Knut Olav Wille og Anne Mette Mikkelsen. Anne Mette har også prinsipielle innsigelser.

Vedtak: Vi spør Pat Pask om å dømme Spesialen 2018

Sak 017/17: Brev fra Odd Myhre angående klubbens organisering

Odd Myhre har sendt oss følgende brev.

Styret i IUKN

Har som vanlig noen synspunkter vedrørende klubben selv om det er lenge siden nå. Får først gratulere klubben og styret med jubileet i år.  Har noen meninger om klubbens aktiviteter fremover Det å tenke litt nytt og utprøve det er ikke det dummeste en klubb kan gjøre. Har satt opp en del punkter under og utdybet dem litt lenger nede.

Styret – Styrets mandat

Spesialen – Gol

Eventuelt – Årsmøte

Styret – Savner at styret ikke bruker sitt mandat oftere som er gitt dem av årsmøtet. Med det mener jeg at det er mange saker som styret kan ta sine egne beslutninger  -  uten at årsmøtet blir forespurt. Vi har et eksembel når det gjelder On the Border utstillingen. Det var vel en bred enighet at den skulle holdes i samarbeid med den svenske ulvehund klubben. Da burde alle krefter konsentrere om denne utstillingen og være vår «spesial» Nå vil begge disse utstillingene lide, av et knapt flertall på årsmøtet ikke tenker klubb, men på seg sjøl. Her skulle styret skjært igjennom at spesialen i 2018 blir på Morokulien. Hvor mange kommer på Gol det året og hvor mange gavepremier blir det? Jeg regner med styret skjønner hva jeg mener og med mere besluttsomhet i styret vil også saker til årsmøter bli færre.

Gol – Spesialen – Når det gjelder spesialen så har den vært holdt på Gol i en årrekke . Alltid i samme mønster og rekkefølge samt at vi har fått en ny klasse white spot -  som om vi ikke hadde nok klasser fra før. Antall hunder har gått jevnt ned og er det ikke på tide å gjøre noe med hele opplegget når tegningene er som de er.

Hvorfor ikke avholde spesialen på Gol og et annet sted annenhver gang. Slik at man kan imøtekomme de fleste medlemmene. Det var faktisk et årsmøtevedtak på dette en gang rundt år 2000. Ursula Evje kan også bekrefte dette, men jeg har ikke funnet det gjengitt i noe årsmøtereferat ennå. Etter vår og manges andre mening er Gol for trangt og det er alt for mange folk/camping turister der på den årstiden. Dårlige luftemuligheter er det også. Jeg tror at hvis ikke klubben kan ta hensyn til andres ønsker også så tror jeg nedgangen vil fortsette. At noen få får bo standsmessig år etter år, mens andre blir henvist til de små hundeburene bidrar heller ikke til god stemning. Det bør være et mål for styret at medlemmene/utstillere får noen lunde like overnattings muligheter.

Hundeutstillingen bør legges til lørdag slik at vi har utvilte hunder. Da tenker jeg ikke minst på valper og veteraner. På festen på lørdag kan hvem som helst snakke med dommeren noe som ikke bør være vanlig praksis ellers. Dommeren bør på fredag og lørdag stort sett forholde seg til noen få personer. Dette var helt vanlig praksis før. Jeg har mange andre ting jeg kunne tatt opp, men det får holde med dette.

Eventuelt – Denne posten bør innføres  på dagsordenen igjen  på årsmøtet.

Hilsen

Odd Myhre

Vedtak: Vi sender følgende svar:

Takk for brev og ditt fortsatte engasjement. Du tar opp en lang rekke ting som vi setter pris på at du tar opp. Vi skal forsøke å svare ut fra vårt syn på dette.

Styrets mandat

Det er alltid en balansegang rundt hva man skal involvere medlemmene og generalforsamlingen i og hva man skal la Styret få råderett over alene. Styret har de siste årene sjelden ført saker til generalforsamlingen utover det som hører inn under generalforsamlingens struktur. Styret er helt enig i at antall saker som legges frem for generalforsamlingen av styret bør være lavt. De fleste saker bør behandles under behandlingen av styrets årsrapport og handlingsplan. De siste fem årene har Styret til sammen lagt frem tre saker på generalforsamlingen utover klargjørende og pålagte endringer i klubbens lover:

  • Saken om utstillinger i 2018
  • Forslag til tilleggskriterier for championat (Må behandles på generalforsamling ihht NKKs lover)
  • Plassering av Spesialen 2015 (utredet etter ønske fra deg)

Vi synes ikke det er mye, men tenker nok som deg at vi kunne vært enda mer selektive når det gjelder hva som legges frem for generalforsamlingen. Det er saker av prinsipiell betydning som bør tas der, ikke alt mulig annet.

Når det gjelder den konkrete saken du henviser til (Spesialen 2018 og den svenske utstillingen), var det viktig for Styret å forankre dette i medlemsmassen. Det var bare seks av de tilstedeværende som ønsket at vi bare skulle ha en utstilling i 2018. De resterende 35 stemte for to utstillinger, og det var et knapt, men likevel kvalifisert flertall blant de fremmøtte som ønsket stort CERT på Morokulien.

Når det er sagt, kunne vi absolutt vært flinkere til å kommunisere hva styret gjør og hva vi arbeider med til enhver tid.

Spesialen og Gol

Vi er glad for engasjementet ditt rundt denne utstillingen, som også har vist seg i en rekke forslag fra deg til generalforsamlingen. Når det gjelder plassering av Spesialen, avventer vi behandlingen på årets generalforsamling etter forslag fra deg. Styret gir en innstilling til forslaget i sakspapirene dit.

Det er feil at det ikke har vært endringer i klasser på Spesialen. Styret har tatt vekk en rekke av de uoffisielle klassene, og gjør en evaluering av dette etter hver Spesial.

Når det gjelder forslaget om flytting av utstillingen fra søndag til lørdag ble dette nedstemt med stort flertall på generalforsamlingen i 2014. En endring av formatet for dette vil derfor kreve et nytt vedtak på generalforsamlingen.

Når det gjelder involvering av dommeren i sosiale aktiviteter fredag og lørdag, er dette svært positivt mottatt av dommerne. Vi har tillit til dommernes og utstillernes integritet og synes dette er en fin ting ved vår Spesial. Vi sørger imidlertid for eget bord uten kontakt med utstillerne under middagen og grillingen fredag.

Innføring av eventuelt på generalforsamlingen

Styret mener dette ikke har noe på en generalforsamling å gjøre. Et eventuelt-punkt gir høy risiko for kupping av vedtak og dårlig demokratisk forankring av klubbens vedtak. For oss er det et viktig prinsipp at alt som diskuteres skal være informert om til alle medlemmene på forhånd slik at man kan tilrettelegge for en demokratisk behandling. Etter vårt syn gir behandlingen av styrets årsberetning rik anledning til å diskutere det som har vært, mens behandlingen av klubbens handlingsplan gir mulighet til å diskutere hvordan fremtiden skal være. For ordens skyld nevner vi også at et eventuelt-punkt på dagsorden også vil kreve en lovendring. Av grunnene som er nevnt over, ønsker ikke Styret å fremme noen slik lovendring.

Sak 018/17: Utestående fordringer

Vedtak: Vi avventer en uke og sender deretter utestående til inkasso med unntak av oppføringer på Oppdretterlisten der oppdretterne fjernes fra listen om de ikke har betalt. Utestående beløp må innløses før ny oppføring er aktuelt.

Sak 019/17: Oppgaver generalforsamlingen

Vedtak:

Styret foreslår følgende arbeidsfordeling på generalforsamlingen:
Sjekk av medlemskap og tellekorps: Heidi og Sverre

Føre protokoll: Lene

Underskrive protokoll: Monica Bjørnsen og Tanja H. Bolset

Ordstyrer: Øivind Berg Larsen

Sak 020/17: Eventuelt

Valpeformidler. Dette er en styresak og hvordan det løses tas opp etter sommeren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram