Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 22/8-2022

Tilstede: Monica Jensen Sæland, Per Arne Flatberg, Eivind Øverli Holm, Eva Matre, Bente Lene Christensen og Janne Pettersen Kulstad. 

Forfall: Nigel Sams

Orienteringssaker: 

Medlemstall: 193 medlemmer inkludert 5 utenlandsmedlemmer

Ulvehundseminaret 2022: Påmeldingen er åpnet og de første påmeldingene er registrert. 

Oppsummering og evaluering av Spesialen 2022:  Runde med tilbakemeldinger:

  • For nye deltakere kan være vanskelig å vite hva som skjer når og hvor av aktivitet som ikke er i programmet, som feks opprigging på utstillingsplassen.
  • Godt miljø, god stemning og koselig i år.
  • God på informasjon om det offisielle programmet, men ikke så mye på alt det andre som skjer.

Oppsummering og evaluering av Myndefest 2022

  • Veldig fin utstilling med veldig gode tilbakemeldinger fra utstillere.
  • Vi vil på utstillinger framover ha en ansvarlig for hundevelferd i tråd med retningslinjene fra NKK. 

Sak 54/2022: Konstituering av nytt styre

Generalforsamlingen gav styret i oppgave å velge nestleder blant dem som er valgt inn i styret. De ulike rollene i styret som må fylles er da nestleder og sekretær.

Vedtak: Per Arne velges som nestleder. Janne velges som sekretær. 

Styrets arbeidsform: Vi bruker Messenger til korte beskjeder og epost til saker som eventuelt må vedtas mellom styremøtene. Dersom noen ønsker styremøte for å behandle saker ved å snakke sammen kan en be om det. 

Sak 55/2022: Styreoppnevnte roller

Hva er styrets forventniger til de ulike vervene? Styret bør i løpet av høsten invitere flere av disse inn i styremøter slik at de kan komme med tilbakemelding til styret og styret kan informere om forventninger

Helsekomiteen består i dag av Knut Olav Wille, Hilde Lorentzen, Tone Hagen og Bente Lene Christensen.

Valpeformidler i dag er Ingun Hinna.

Helsekontakt er Tone Hagen.

Kasserer er Elin Slåen.

FIWC-delegat: Per Arne Flatberg

Kontakt mot Raseklubbenes Fellesallianse: Per Arne Flatberg

Utstillingskomite Spesialen består av Øivind Berg Larsen og Eva Matre.

Utstillingskomite Myndefest består av Øivind Berg Larsen og Per Arne Flatberg

Premiekomite: Elin Slåen (og Stian Kristiansen som har gjort en fantastisk jobb på Spesialen og på Ask)

Vedtak: Monica spør personene som har rollene i dag om de ønsker å fortsette. Eventuelle ledige roller tas på neste styremøte.

Sak 57/2022: Myndeutstillinger i 2023

IUKN har styrevedtak på at vi ikke skal takke ja til andre utstillinger når det er myndeutstillinger. Dette er en praksis som de andre myndeklubbene, Whippetklubben, Greyhoundklubben og Myndeklubben, også har. Vi mottar stadig søknader om utstillinger i 2023 og 2024, men det er ikke mulig å takke ja til disse da det ikke er satt dato for myndeutstillingene inkludert vår egen.

Vedtak: Vi setter Spesialen til St.Hans-helgen, og Ask-utstillingen til den nest siste helgen i juli. 

Sak 58/2022: Dommere til Myndefest 2023

Vedtak: Styret har tillit til utstillingskomiteen til å velge dommere til utstillingene da vi får vist hvor mye jobb de legger i dette. Styret slutter seg til å invitere Ingrid Krah Heiermann og Mette Mørkegaard til å dømme Myndefest 2023.

Styret er positive til å invitere dommere under utdanning til våre utstillinger, men ønsker at de skal være autoriserte for minimum 4 raser. Dommere under utdanning blir oppfordret til å gjøre elev- eller aspirantarbeid på våre utstillinger for å få bredere og bedre kunnskap om mynderasene.

Sak 59/2022: Møteplan høsten 2022

Det er viktig at vi allerede nå setter av tid til møtene våre fremover slik at det blir lett for alle å planlegge. 

Forslag til møtedatoer:

  • Tirsdag 27. September kl 19-21
  • Onsdag 19. Oktober kl 19-21
  • Onsdag 23.November kl 19-21
  • Mandag 12. Desember kl 19-21
  • Onsdag 11.Januar kl 19-21

Møteplan høsten 2022 er godkjent.

Sak 60/2022: Søknad om bidrag til Landslaget i Juniorhandling 2022

Uttak til Landslaget i Juniorhandling ble gjennomført i Drammen hundepark mai 2022. Landslaget består av 5 ungdommer. Disse engasjerte flinke og dedikerte ungdommene, skal representere Norge i Finland desember 2022 i Nordisk Dog Show. NKK dekker kun kr 300,- pr. Ungdom pr. dag for reisen til Finland. De vil ikke dekke reise eller opphold.

Det vil også bli sendt Juniorhandlere som representerer Norge til World Dog Show, European Dog Show og Crufts. Dette uttaket vil gjennomføres på NM.

Vi trenger også midler til å gjennomføre samlinger, treninger, klær og utstyr til Landslaget.

Det er en kompetansegruppe på 6 personer som jobber frivillig, med å trene, motivere og gi disse ungdommene den kunnskapen de trenger om hund.

Disse ungdommene reiser rundt i Norge og konkurrerer der det er Juniorhandling. Dette gjennomføres gjennom hele året. 

Dette er ungdommen som skal føre god avl og sunt hundehold på renraset hund fremover.

Vi håper at din raseklubb kan bidra med en pengegave, som vil komme godt med.

Overskuddet av dette vil gå til å fremme Juniorhandling sporten og rekruttering fremover.

Vi takker på forhånd.

Mvh

Glenn Gustavsen

Representant Foreldregruppa

Vedtak: Styret godkjenner støtte på 1000,- i støtte til dette. Dette utgjør ca 5,- pr medlem i klubben. 

Sak 61/2022: Ulvehunden

Det trengs å få på plass en gruppe som sammen kan stå ansvarlig for utgivelse av Ulvehunden. Per Arne har tatt på seg å gjøre spesialnummeret, men framover må vi ha en mer varig løsning.

Per Arne skal skrive ned de forskjellige oppgavene som må gjøres. Styret skal se på å få satt sammen en gruppe for å gjøre de forskjellige oppgavene. Det vil kanskje være enklere å be folk om bidra med spesifikke ting til bladet. 

Sak 62/2022 Registrator lisens Lure Coursing (LC)

De ulike klubbene skal nå skrive ut lisenser til "sine" hunder selv fra nå av. Det er krav til at den som skal skrive ut lisens skal inneha en autorisasjon innenfor LC, samt at den som skal være registrator for klubben må meldes inn til KG LC.

Det er nå en ulvehund som har tatt lisens. Roy Trøan i Greyhoundklubben har tilbudt seg å være registrator for IUKN.

Vedtak: Styret sier ja takk til Roy Trøan til å være registrator for IUKN

Sak 63/2022 Forespørsel om stand på rasetorg og raseparade på Oslo Dogshow

https://www.nkk.no/hundemesse-i-ny-drakt-oslo-dog-show/category1459.html

https://oslodogshow.no

RASETORGET: Kr 190,- per m²  ekskl. Mva.

Vedtak: IUKN deltar ikke på rasetorg og raseparade.

Sak 64/2022: Forslag til viseordfører 

Representantskapets viseordfører stiller ikke til gjenvalg.

Forslag på kandidat til viseordfører sendes til e-postadressen

Administrasjonen vil sørge for at alle innkomne forslag blir videreformidlet til Representantskapets Valgkomite ved dets leder. Det skal sendes inn en kort presentasjon av den foreslåtte kandidaten, og vedlagte mal skal benyttes. 

Foreslått kandidat må være forespurt samt ha godkjent at presentasjonen offentliggjøres i de dokumenter som sendes representanter før møtet.

Fristen er 30. august 2022.

Vedtak: Vi har ingen forslag til kandidat til viseordfører RS

Sak 65/2022: Vandrepremier - evnt utsette til et senere møte

Premiekomiteen ved Elin Slåen ber styret se på vandrepremiene og vurdere mulighet for å avslutte flere av disse.

Vedtak: Vi tar ikke bort noen av de som allerede eksisterer, men det blir ikke satt opp nye uten at det blir behandlet av sittende styret. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram