Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 23/3-2021

Til stede: Monica Jensen Seland, Per Arne Flatberg, Eivind Øverli Holm, Eva Matre, Aud-Ingrid Fure

Forfall: Kristell Edvartsen, Espen Uvaag

Orienteringssaker:

Medlemsstatus. 158 betalende så langt. 3 utmeldinger i år, dermed har vi 155 aktive medlemmer. Fem stykker fakturert, men ikke forfalt. Totalt 23 ubetalte medlemskap. 

Websider: 961 besøk i februar og 2.817 sidevisninger. Mest sette sider: Oppdrettere (383), guide til valpekjøpere (248), Styrereferat (149), Valper og oppdrettere (123)

Orientering fra Representantskapsmøtet
Per Arne Flatberg hadde oppsummert NKKs representantskapsmøte på epost. Styret takket Per Arne Flatberg for god innsats og god forankring i styret.

Oppsummeringen var slik:

I går var det NKKs digitale representantskapsmøte. Det er veldig positivt å se at så svært mange flere klubber enn vanlig var representert, men det manglet fortsatt 13 av de 89 raseklubbene i NKK.

Før møtet hadde Raseklubbenes Fellesallianse og NKKs regioner jobbet godt og samlet frem mot RS, og vi fortsatte godt samarbeid under møtet med felles "pauserom" og egen Facebook-side for å håndtere diskusjoner underveis. Line Orlund (Norsk Boxerklubb) og jeg ledet arbeidet med støtte fra ressursgruppa i RFA.

Det ble et dramatisk møte. Jeg tar det litt fra starten, tror jeg:

Hundedataene skal nå være sikret. I NKKs lover blir det skrevet inn at de er raseklubbenes eiendom og blir vederlagsfritt overført til raseklubbene i tilfelle konkurs.

Det ble også vedtatt at NKK skal levere prosjektregnskap fra 2021, slik at eierne lettere kan se hvor pengene er kommet inn og hvor de går hen. Det inkluderer også bruken av personale innad i NKK.

Det ble en ekstremt lang debatt om handlingsplanen. Raseklubbene og regionene leverte et forslag som handlet om å skjære all aktivitet ned til beinet i år, det vil si å registrere hunder, resultater og medlemmer og arrangere et minimum av utstillinger. Hovedstyret foreslo en handlingsplan som var å kjøre på som før og fortsette aktivitet som om ingenting var hendt de siste to årene. Forslaget vårt gikk også ut på å stoppe all IT-utvikling og gå over til en leverandør som har presset på for å få lov til å utvikle det på nytt - gratis og uten risiko for NKK. Mye kunne vært skrevet og sagt om denne diskusjonen, men til slutt tapte vi avstemningen der med under 2.000 stemmers margin (av 92.000). Dermed vedtok vi egentlig at NKK skal kjøre på som før.

Neste sak ble da grunnkontingent og budsjett. Vi hadde forberedt et budsjettforslag men la det ikke frem da forslaget til handlingsplan ble nedstemt. De to hang tett sammen. Derimot ble det en lang diskusjon om grunnkontingenten som endte med en rekke forslag. Med ca 5.000 stemmers overvekt ble det bestemt at grunnkontingenten til NKK ikke skal økes i 2021, men at det skulle sendes ut en "frivillig kontingent". Budsjettforslaget basert på dette ble deretter vedtatt.

Neste og siste punkt var valg. Før valget kunne starte, gikk Jan Helge Nordby (Hovedstyrets leder), Terje Lindstrøm (Nestleder) og styremedlemmene Bjarne Holm, Gry Eikanger og Jonna Vassbotn på talerstolen og trakk seg fra styret fordi de mente det vedtatte budsjettet var uansvarlig. 

Jakthunddivisjonen forlangte ekstraordinært representantskapsmøte for å gjøre valg. Fra vår side la vi frem et forslag til hovedstyre som benkeforslag, men det ble stemt over og bestemt at vi ikke skulle gjennomføre valg men utsette det til ekstraordinært møte. Etter hukommelsen ble følgende foreslått:

Leder: Eivind Mjærum

Nestleder: Silje Kathrin Bjarkøy

Styremedlemmer: Anniken Holtnes, Rita Tilley Wilberg, Per Arne Flatberg, Dag Inge Bruflot, Karl Eddie Berge, Linda Stensrud

Varamedlemmer: Geir Ottesen og Knut Arild Flatner

Det som skjer nå er at NKK er uten ledelse. Ekstraordinært RS kan tidligst holdes fire uker etter at innkallelse og sakspapirer sendes ut, altså tidligst 24. april.

Vi mener det avgående hovedstyret og jakthunddivisjonen må ta ansvar for situasjonen NKK nå er i. Ved å ikke ville sette på bremsene eller forholde seg til den vedtatte grunnkontingenten satt de NKK i en vanskelig situasjon. Det er ikke sånn at NKK bruke enormt med penger på alle mulige slags aktiviteter når kassen reelt sett er tom. Jeg og vi synes ikke det er rett prioritering. Vi var og er sterkt bekymret for klubbene og hva som ville skjedd med medlemsmassen gjennom en dramatisk økning av medlemskontingenten. Det er jo også derfor vi sa nei i tillegg til at vi mener og mente det ville vært ulovlig og ville blitt utfordret i rettsapparatet.

Det ble som det ble, og så får vi se hva som skjer framover. Det har vært ekstremt intense dager inn mot dette møtet, med timesvis i telefon og digitale møter hver dag for å koordinere og sørge for å få god forankring av synspunktene våre. Siste møte fredag kveld (med over 50 deltakere) var over ca 21:30. Det var fortsatt ikke nok for å få gjennomslag for alt, men vi fikk gjennomslag for det viktigste, og det er bra, tenker jeg. 

Godkjente kursopplegg og hvordan søke
Vi har fått godkjent kurs (Utstilling med irsk ulvehund) som avholdes på Stord. Eivind søker om helse hos hund-kurs i forbindelse med seminarrekken vår. Tilskudd i utgangspunktet 100 kroner/time. Det er nyttig om regionene tar kontakt med styret i forbindelse med litt større opplegg (pelsstellkurs, utstillingstrening, helseseminar, etc) slik at styret kan legge inn søknad.

Sak 73/20-21: Bankkontoer i regionene

Saken er behandlet på epost.

Vedtak: Vi ber kasserer opprette bankkonto for hver av regionene. Kontoen disponeres av regionskontakt.

Sak 74/20-21: Oppdretterseminaret

Oppdretterseminaret gikk av stabelen 20. mars med åtte av klubbens ti oppdrettere til stede.  Seminaret var vellykket med god stemning og respekt overfor hverandre. Opplever at alle ble hørt. Eivind orienterte om seminaret og videre arbeid. 

Vedtak: Styret takker helsekomiteen for et vellykket seminar. Helsekomiteen utarbeider forslag til oppdaterte etiske retningslinjer og arbeider for å legge det frem på årets generalforsamling.

Sak 75/20-21: Webseminarer

Eivind orienterte på vegne av helsekomiteen om planer og påmelding til webseminarer.

Vedtak: Styret takker for redegjørelsen fra Helsekomiteen og ser frem til spennende seminarer på nett gjennom året.

Sak 76/20-21: Promotering på finn.no?

Hadde det vært nyttig å ha en løpende finn.no annonse koblet opp mot oppdretterlisten på iukn.no, for å promotere klubbens oppdrettere? Foreløpig har vi funnet en pris på 170 kr for 60 dager. 

Vedtak: Vi ser ikke noe behov for løpende annonsering på finn.no, men vurderer annonsering som peker til klubbens valpekjøperguide dersom kull annonseres på finn.no. Dette for å kunne gi valpekjøpere god informasjon.

Sak 77/20-21: Årlig rapportering om status i forhold til RAS

Helsekomiteen har sendt inn følgende oppsummering for 2020 knyttet til klubbens RAS-dokument:

Rasens populasjon:

Mål og resultat:
1. Størst mulig genetisk variasjon innenfor hovedmålene for rasen
Vanskelig å måle direkte men er mest et resultat av oppnådde undermål

2. Utvide den effektive populasjonsstørrelsen i Norge til minst 60 innen 2019 ved at det brukes flere individer i avlen
Ikke oppnådd. Effektiv populasjonsstørrelse i 2020 var 34.

3. Unngå kull med innavlsgrad (NKK) over anbefalt grense på 6,25% over seks generasjoner
Ikke oppnådd i 2020 (0,391 / 1,953 / 0 / 4,492 / 6,445 / 1,172)
Oppnådd i 2019, 2017, men ikke i 2018, 2016 eller 2015. 

4. Ha en gjennomsnittlig innavlsgrad målt over seks generasjoner under 2,5%
Oppnådd, 2,408.
Også oppnådd i 2019, 2018, 2017

Helse:

Mål: Et grunnleggende mål er å kartlegge omfanget av lidelsene som er omtalt her – både forekomster og dødsfall. Et hovedmål er å øke den gjennomsnittlige levealderen i rasen.

Resultat: Ivaretas i stor grad av Irish Wolfhound Longevity Study. Norge er ett av landene med flest registrerte dødsfall og dødsårsaker i forhold til populasjonen. 

Dessverre har vi ikke hatt en ønsket positiv levealderutvikling, og det kan se ut som om norskfødte hunder har kortere levealder enn i resten av verden, selv om det også kan være andre årsaker til avvikene. 2020 har derimot hatt økt gjennomsnitt for levealder på norske hunder.

Registrert gjennomsnittlig levealder i Norge i IWLS siden 2010

ÅrAntall hunderLevealder
2010115,48
2011206,02
2012187,12
2013165,95
2014177,19
2015196,38
2016216,71
2017276,31
2018217,13
2019236,78
2020167,67

Mentalitet og bruksegenskaper:

Mål og resultat:
Minske forekomsten av nervøse og sky individer
Foreligger ikke målinger eller objektive data

Økt deltakelse av rasen i Lure Coursing
Ikke oppnådd. Ingen norskeide ulvehunder har konkurrert i LC så langt vi vet

Atferd:

Mål og resultat:
Holde atferdsproblemene lave i rasen
Foreligger ikke målinger eller objektive data. 

Vi jobber med å finne verktøy for å samle data på dette.

Eksteriør:

Mål: Et viktig langsiktig mål er at rasens eksteriørmessige trekk er i tråd med rasestandarden. Av særlig viktighet er det å ivareta rasens fysiske størrelse. Kortsiktig er målet å begrense utbredelsen av avvikene fra rasestandarden.

Resultat: Utstillingsresultater og kritikker er verktøyet vi har for å evaluere denne utviklingen.
Vi ønsker å vektlegge spesialdommeres rapporter i videre evaluering.

2020 var et år med få utstillinger (22), men ut fra de dommer vurderinger som foreligger, står det bra til.

Ved gjennomgang av kritikker er det ikke stor forekomst av overdrevne eksteriørtrekk eller avvik.
Ca 14% har en kommentar om store eller flate ører.
Ca 10% har en kommentar om dårlig vinkling i front, skulder/overarm.
Ca 8% har en kommentar om litt lyse øyne

Ifølge spesialdommerens rapport står det bra til med tanke på smale underkjever, pelskvalitet, overlinjer, kryss, bakparter og poter. 

Han kommenterte om en del dårlige fronter, smale brystkasser, og grunne brystkasser.

Hovedstrategier i RAS:

• Helse- og dødsårsaksregister
Ivaretas gjennom Dogweb, IWLS og IWDB 

• Oppdaterte etiske retningslinjer for avl
Oppdatert 2018
Evalueres igjen i 2021.

• Åpne oppdretterseminarer annethvert år
Holdt i 2014 og 2017. 

I 2021 er det planlagt en online oppdretterkonferanse, og en webinar serie for medlemmer.
Svensk seminar i 2016. Planlagt svensk seminar i 2022. Dansk seminar i 2020

• Systematisk datainnsamling
Ivaretas i stor grad av Dogweb, IWDB og IWLS

• Løpende informasjonsarbeid overfor klubbens medlemmer
Gjøres i stor grad gjennom Ulvehunden der det er artikler om helse i hvert ordinære nummer, også via vår oversiktlige og informative nye web side.

• Økt samarbeid med Svenska Irländska Varghundsklubben (SVIVK) og EIWC
Det har ikke vært noe kontakt med SVIVK etter at Avls- og Helsekomiteen i Sverige trakk seg i fjor.
Vi håper selvfølgelig at vi kan samarbeide fremovover.
Det er ikke noe nytt i forhold til EIWC.
Helsekomiteen har kontakt med Irish Wolfhound Foundation (USA), og håper å få til et samarbeid videre. Ønsker også å etablere et samarbeid med Irish Wolfhound Health Group.

Vedtak: Styret ser behov for bedre involvering av medlemmene når RAS skal revideres. Det hadde vært bra med et web-seminar i forkant av revisjonen. For å oppnå målene i RAS må vi jobbe med deltakelse i klubbens aktiviteter - både med og uten hund. Vi vurderer å se på muligheten for belønningssystemer for engasjement og involvering. Styret retter en stor takk til helsekomiteen for utarbeidelsen av årsrapporten. 

Sak 78/20-21: Regnskap 2020

Oppdatert regnskap for 2020 ble lagt frem.

Vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til regnskap og videresender til revisor.

Sak 79/20-21: Forberedelser til årsmøte

Styret legger frem forslag til valgkomite. Hvem skal vi foreslå der?

Arbeid med revidert budsjett for 2021 og budsjett for 2022. 

Vedtak: Styret godkjente det fremlagte budsjettforslaget for 2021. Budsjettforslag for 2022 legges frem på neste møte. Styret gikk gjennom aktuelle navn til valgkomiteen og spør disse. Monica ber om årsmeldinger fra utvalg og arbeidsgrupper. Frist fem uker før generalforsamling.

Sak 80/20-21: Rollen til regionenes facebook-sider og medlemskap på disse

Alle regionene har Facebook-sider. Styret har aldri diskutert disse, hvilken rolle de skal ha og hvem som skal være medlem der.

Vedtak: Vi lar det være opp til regionen om de ønsker at Facebook-siden skal være åpen for alle eller kun for medlemmer i klubben.

Sak 81/20-21: Bestilling av kopper

Vi har fått tilbud om produksjon av kopper for klubben da vi er snart tom. Prisen på disse er kr. 58,- pr. stk ved bestilling av 100 stk, og kr 55,- pr. stk ved 200 stk.. Skal vi bestille, og i så fall hvor mange? Andre forutsetninger?

Vedtak: Vi ber premiekomiteen komme med flere alternativer og bilder. Vi behandler pr. epost, og Per Arne koordinerer med Espen. Vi bestiller for inntil kr 6.000 kroner.

Sak 82/20-21:Video Spesialen

Eivind og Per Arne vil gjerne lage video fra Spesialen. De står for alt det tekniske og det koster ikke klubben noe. Produksjonen krever at vi plasserer ut stativer med kamera rundt ringen på Gol. Er det OK? Skal vi distribuere til alle eller bare til medlemmer? Skal vi lage USB-stick med video eller distribuere digitalt?

Vedtak: Bra initiativ. Styret støtter det, og kommer tilbake til distribusjon.

Sak 83/20-21: Eventuelt

Henvendelse fra oppdretter:

Ønsker å følge klubbens etiske retningslinjer for avl, men Covid-19 begrensninger gjør det umulig å få reist til autorisert kardiolog og gjennomføre hjertetesting. 


Vedtak:Vi må forholde oss til de etiske retningslinjene slik de fremstår i dag og gir ikke dispensasjon fra disse. Kull som ikke følger de etiske retningslinjene kan fortsatt ikke formidles av klubben. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram