Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 24/1 2022

Til stede: Monica Jensen Seland, Eva Matre, Eivind Øverli Holm, Per Arne Flatberg

Forfall: Espen Uvaag

Orienteringssaker: 

Medlemstall:

2021: 190 betalte medlemskap, 5 utenlandsmedlemmer

2022: 104 betalte/ 70 ubetalte krav (totalt 174) 

Monica fakturerer utenlandsmedlemmer

Ulvehundseminar: Oppdatering på arbeidet. Eva orienterte. Arbeidet er godt i gang.

Marthe Ludvigsen har meldt fra til leder om at hun trekker seg fra vervet som varamedlem. Fra før har varamedlem Kristell Edvartsen sagt hun vil trekke seg om styret ønsker det. Dette da hun har flyttet ut av Norge. Styret har ikke sett det nødvendig at hun gjør det

Sak 31/21-22: Ny e-post

NKK har nå gitt alle klubber offisiell e-post. 

Vedtak: Monica tenker over om vi skal bytte epost-adresse til klubben, videresende fra eksisterende til ny eller fra ny til eksisterende.

Sak 32/21-22: Høring - Øvre grense for maksimal innavlsgrad på lik eller høyere enn 12,5%

Helsekomiteen har behandlet saken, og er positive til innstillingen.

Vedtak: Vi ber Helsekomiteen skrive en uttalelse og behandler den på neste styremøte.

Sak 33-21/22: Regnskap 2021

Regnskapet fra Elin er sendt ut til alle i styret. Vi trenger å se over det og gi Elin en tilbakemelding.

Vedtak: Vi tar regnskapet til etterretning. Per Arne tar umiddelbare merknader og vi ber Elin deretter sende det videre til revisor.

Sak 34-21/22: Trykking og utsending av Ulvehunden

De tre siste utsendingene har alle vært preget av rot fra de vi kjøper tjenester av. Hva skal vi gjøre med dette? Og er det noe å gjøre med det?

Vedtak: Vi slutter å annonsere at bladet er sendt til trykking. Vi ber redaksjonen sjekke pris hos alternative trykkerier. Vi skriver en skarp melding til trykkeriet og ber de igjen innstendig bytte fraktleverandør. 

Sak 35-21/22: Ekstra opplag av Ulvehunden 3/2021

Vi har nå et lager av Ulvehunden siden det ble trykket to ganger. Leder har startet med å sende ut bladet til alle nyinnmeldte medlemmer i januar. Er det forslag til andre ting vi kan gjøre med bladet?

Vedtak: Vi tilbyr nye medlemmer ut februar å få Ulvehunden 3/21 gratis tilsendt. Annonseres på web og FB. Få også frem at man kan melde seg inn uten å ha hund. Deler også ut på neste representantskapsmøte i NKK. Fordel også en bunke til regionskontaktene for utdeling til andre som måtte være interessert. Ta også med en bunke til FIWC i Tsjekkia.

Sak 36-21/22 Register utenlandsmedlemmer

Det er nødvending å ha en oversikt over medlemmer utenfor Norge. Hvor skal vi ha det og hvem skal være ansvarlig?

Vedtak: Vi klarer å håndtere dette manuelt.

Sak 37-21/22: Videre planlegging av jubileumsåret 2027

Årsmøtet har bedt oss gå i gang med å planlegge jubileumsbok og FIWC-utstilling.

Anne Birgitte har sagt ja til å være ansvarlig for bok

Per Arne og Øivind har sagt ja til å ha hovedansvar for eventuell FiWC-utstilling.

Presentasjon og vurdering: Jubileumsutstilling 2027

Ikke skjedd noe her siden sist.

Sak 38-21/22: Redaktør Ulvehunden

Hvordan arbeider vi videre med dette?

Vedtak: Vi går gjennom medlemslistene og utfordrer folk direkte.  Eivind og Monica gjør grovsortering av medlemmene.

Sak 39-21/22: Støtte til IWDB

Forslag om at styret støtter IWDB men en sum til det arbeidet som blir lagt ned og til å drifte og sikre videre arbeid. Dette er ikke behandlet på generalforsamling, men med det store overskuddet klubben hadde i fjor mener leder det er rom for å tildele støtte.

Per Arne er inhabil i denne saken.

Vedtak: IUKN støtter IWDB med 15 kroner pr medlem i 2021 og fremmer sak til årsmøtet om å gi en fast donasjon til databasen basert på medlemsantallet. Vi oppfordrer samtidig resten av Ulvehundklubbene til å bidra til å drifte IWDB.

Sak 40-21/22: Webinarer

Vedtak: Vi avventer til program for ulvehundseminaret er klart.

Sak 41-21/22: Eventuelt

Dunder Lure Coursing har gitt tilbakemelding på LC-arrangement. 150 kroner pr hund pluss reise. Prøver å organisere aktivitetsdag på Elverum på våren. Eivind koordinerer. TIlbyr også de andre regionene LC-opplegg med kontakt til dem.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram