Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 27/1-2020

REFERAT
Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge
27.01.2020, 1930-2200 via Skype
Tilstede: Kristin Myrene, Anne Mette Mikkelsen, Eva Matre, Monica Jensen Seland, Espen Uvaag.

Forfall: Alise Strøm Sørensen

Sak 1/20 Region Vestland – ønske om å avholde utstilling i forbindelse med NKK Bergen 2021 – se vedlegg 1 og ettersendt budsjett.

Vedlegg 1
Vi i region Vestland har laget et utkast til høring for organisering av regionene. Om styret ønsker det kan dette brukes som høringsnotat når klubben sender dette ut til høring. Vedlagt er og forslag til vedtekter.

Vi i region Vestland ønsker å arrangere utstilling i Bergen i tilknytning til NKK-utstillingen om våren slik at det her blir to utstillinger å gå på slik det har vært praksis de siste årene.
Vi ønsker at det fortsatt blir arrangert fellesutstilling for mynderasene i forbindelse med utstillingen og forsøker finne løsninger for hvordan dette kan gjøres. På DOGWEB sin arrangørsiden skal man kunne kontakte andre raseklubber for å spørre om interesse for å arrangere utstilling sammen, er dette en eventuell mulighet? Vi ønsker at styret legger inn søknad til NKK om å arrangere utstilling på vegne av regionen.

Mvh
Torunn Seland
Regionskontakt region Vestland

Anne Mette informerte om at Whippetklubben skal arrangere sin ene Spesial den aktuelle helgen. Av den grunn vil det ikke være påmeldte whippeter. Whippet er den største deltakende rasen i gruppe 10. Videre informerte Anne Mette om at aktuelt sted for å ha utstillingen koster 15.500, - nå.
Om region Vestland likevel ønsker å arrangere må de kontakte Norsk Myndeklubb og Norsk Greyhoundklubb for å ha et samarbeid om utstilling. Hver raseklubb må selv søke NKK om å arrangere utstilling i forbindelse med NKK sine egne utstillinger.
Vedtak: Styret er positiv til å søke om utstilling med forbehold at de andre aktuelle klubbene også er med. Region Vestland må ta stilling til om de fremdeles ønsker å arrangere med bakgrunn i ny informasjon.

Sak 2/20 Mulighet til å kjøpe ekstra blader av Ulvehunden.

Vedlegg 2
Hei, Kristin!
Godt nytt år. Vi har kikket oss litt rundt for å se om vi kan spare ytterligere penger på trykking, og tror vi skal prøve ut et nytt trykkeri til neste nummer siden de er veldig rimelige og har en prisgaranti. De ser også ut til å ha leveringstid på lik linje med det vi har i dag. Bruker vi dem, ser det ut til at vi kan få trykkekostnadene på Ulvehunden ned i ca. 12.000/år.

Prisene nedenfor er hentet fra deres priskalkulator. Vi har momsfritak på trykk av medlemsblader så vi trenger ikke legge på moms.

Hvis vi trykker 15 eksemplarer mer enn vi trenger av ett nummer på 40 sider, er tilleggskostnaden 17,28 pr. ekstra blad (gitt ett totalopplag på 200). Dersom totalopplaget er 150, er tilleggskostnaden 18,09 pr. ekstra blad.

Etterbestilling av 15 eksemplarer er en god del dyrere. Da er prisen 48,60 pr. blad.

Med vennlig hilsen

Per Arne Flatberg
Redaktør
Ulvehunden

Styret har fått forespørsel fra oppdrettere om det er mulighet til å kjøpe ekstra blader av Ulvehunden.
Vedtak: Styret gir medlemmer anledning til å kjøpe ekstra utgaver for kostpris pluss et påslag på 20,- kroner i tillegg. Ikke-medlemmer har ikke anledning til å kjøpe Ulvehunden.

Sak 3/20 Saker fra helsekomiteen

Vedlegg 3
Referat møte i IUKNs helsekomite 13. januar 2020
Tilstede: Knut Olav Wille, Anne Mette Mikkelsen, Per Arne Flatberg (Referent)

 1. Informasjon
  Informasjon om avl 2019, helsetester 2019 og den svenske Avls- og Helsekomiteen ble tatt til etterretning.
 2. Informasjon om nye prosjekter og ny forskning
  Informasjon om forskningsprosjekter om gjentagende lungebetennelse fra Finland, arvelighet på atrieflimmer fra UC Davis i USA og Betterbred-rapporten om genetisk variasjon ble tatt til etterretning.
 3. FIWCs helsegruppe og eventuelle tiltak frem mot kongressen i Tsjekkia.
  Vedtak: Vi ber styret sende brev til FIWC om koordinering av helseundersøkelser samt informasjon om pågående helseundersøkelser, og tilbyr at Norge kan ta ansvaret om nødvendig. Per Arne sender utkast til resten av komiteen først.
  Vi dropper å fremlegge forslaget om rapportering av avlsdata på nytt. IWDB tar dette med raseklubbene selv.
 4. Status Shunt-tester
  Vedtak:
  Vi ber styret sørge for at skjemaet publiseres på klubbens hjemmeside.
  Anne Mette kommuniserer til oppdrettere og samler inn resultater. Vi publiserer ikke resultater foreløpig, men oppsummerer årlig i helsekomiteens årsmelding.
  Innkomne testresultater lagres i klubbens skyløsning.
  Per Arne sjekker med Kristin om skyen er overført til noen ny løsning.
 5. Atrieflimmer og konsekvenser for Norge
  Vedtak:
  I dag ser det ut til å være tilfeldig om atrieflimmer registreres i Dogweb eller på skjemaene fra NKK/Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.
  Per Arne skisserer et brev til NKK og NFVK hvor vi ber om anbefalinger for håndtering ut fra forskningsresultatet fra UC Davies og sammenhengen mellom AF og DCM. Vi ber samtidig innstendig om AF kommer på skjemaet.
 6. Status og eventuelle tiltak screening-program
  Vedtak:
  Svært få hunder (seks) ble hjertetestet offisielt i 2019, og svært få hunder (ti) fikk avlest HD og AD-status i 2019.
  Vi trenger å vite mer om innvirkningen svært høy pris har på hjertetesting for å vurdere tiltak for å få testet flere hunder. Per Arne spør Per Hedlund i Avls- og Helsekomiteen om erfaringer i Sverige.
  [Oppsummering av dialog med Per Hedlund etter møtet: Sverige registrerer ikke hjertetester, men det anslås at 40-50 hunder hjertetestes hvert år. Klubben refunderer for ca 20 hunder årlig. En full hjertetest i Sverige koster 1.500-2.000 kroner. Klubben refunderer mellom 500 og 1.500 pr. hund, avhengig av alder og resultat. Refusjonsordningen i Sverige har vært finansiert med 75% av tilskudd fra SKK, og resten fra klubben. Den svenske klubben ønsker sterkt å få til en sentral registrering av hjertetester i SKK men er urolige for at slik testing kan føre til at færre tester hundene sine.]
  Vi avventer minst ett år for å se om trenden på AD og HD fortsetter før vi vurderer ytterligere tiltak.
 7. Status avl i forhold til klubbens anbefalinger
  Ingen av kullene født i 2019 var avlet i tråd med klubbens etiske retningslinjer.
  Vedtak:
  Vi ber styret informere oppdrettere om klubbens etiske retningslinjer.
  Vi ber klubben promotere og synliggjøre retningslinjene i større grad.
  Vi ber oppdretterne veilede nye oppdrettere de er mentor til om retningslinjene.
  Vi ber styret sørge for å få inn hovedpunktene av etiske retningslinjer i ny brosjyre om ulvehund
  Vi ber redaksjonen i Ulvehunden kommunisere tydelig og kortfattet om etisk retningslinjer i Ulvehunden.
  Vi ber styret sende ut de etiske retningslinjene sammen med fakturaen for å stå på oppdretterlisten
  Vi ber styret sende et brev til NKK om kjøpehund.no. Når oppdretter oppgir at kullet følger klubbens etiske retningslinjer, må klubben ha en mulighet til å kontrollere det og få fjernet denne merkingen der det ikke stemmer.
 8. Evaluering RAS
  Mål og resultater i RAS ble gjennomgått med bakgrunn i utviklingen til og med 2019
  Vedtak: Følgende evaluering oversendes styret
  Rasens populasjon:
  Mål og resultat:
 9. Størst mulig genetisk variasjon innenfor hovedmålene for rasen
  Vanskelig å måle direkte men er mest et resultat av oppnådde undermål
 10. Utvide den effektive populasjonsstørrelsen i Norge til minst 60 innen 2019 ved at det
  brukes flere individer i avlen
  Ikke oppnådd. Effektiv populasjonsstørrelse i 2019 var 34.
 11. Unngå kull med innavlsgrad (NKK) over anbefalt grense på 6,25% over seks generasjoner
  Oppnådd i 2019. (0, 2,41, 0, 6,07). Også oppnådd i 2017, men ikke i 2015, 2016 og 2018
 12. Ha en gjennomsnittlig innavlsgrad målt over seks generasjoner under 2,5%
  Oppnådd de siste tre årene
  Helse:
  Mål: Et grunnleggende mål er å kartlegge omfanget av lidelsene som er omtalt her – både
  forekomster og dødsfall. Et hovedmål er å øke den gjennomsnittlige levealderen i rasen.
  Resultat: Ivaretas i stor grad av Irish Wolfhound Longevity Study. Norge er ett av landene med flest registrerte dødsfall og dødsårsaker i forhold til populasjonen.
  Dessverre har vi ikke hatt en ønsket positiv levealderutvikling, og det kan se ut som om norskfødte hunder har kortere levealder enn i resten av verden, selv om det også kan være andre årsaker til avvikene
  Mentalitet og bruksegenskaper:
  Mål og resultat:
  Minske forekomsten av nervøse og sky individer
  Foreligger ikke målinger eller objektive data
  Økt deltakelse av rasen i Lure Coursing
  Ikke oppnådd. Ingen norskeide ulvehunder har konkurrert i LC på flere år
  Atferd:
  Mål og resultat:
  Holde atferdsproblemene lave i rasen
  Foreligger ikke målinger eller objektive data. Kan leses av forsikringsstatistikker når de foreligger.
  Eksteriør:
  Mål: Et viktig langsiktig mål er at rasens eksteriørmessige trekk er i tråd med rasestandarden. Av særlig viktighet er det å ivareta rasens fysiske størrelse. Kortsiktig er målet å begrense utbredelsen av avvikene fra rasestandarden.
  Resultat:
  Utstillingsresultater og kritikker er verktøyet vi har for å evaluere denne utviklingen.
  Ut fra dommernes vurderinger, står det bra til.
  Vi ønsker å vektlegge spesialdommeres rapporter i videre evaluering.
  Hovedstrategier i RAS:
  • Helse- og dødsårsaksregister
  Ivaretas gjennom Dogweb, IWLS og IWDB
  • Oppdaterte etiske retningslinjer for avl
  Oppdatert 2018
  • Åpne oppdretterseminarer annethvert år
  Holdt i 2014 og 2017. Svensk seminar i 2016. Planlagt svensk seminar i 2020/2021. Dansk seminar i 2020
  • Systematisk datainnsamling
  Ivaretas i stor grad av Dogweb, IWDB og IWLS
  • Løpende informasjonsarbeid overfor klubbens medlemmer
  Gjøres i stor grad gjennom Ulvehunden der det er artikler om helse i hvert ordinære nummer
  • Økt samarbeid med Svenska Irländska Varghundsklubben (SVIVK) og EIWC
  God informasjonsflyt begge veier med SVIVK og deres AHK. Det har vært svært krevende å få til noe organisert helsearbeid i EIWC/FIWC. God informasjonsflyt og gode personlige forbindelser med Irish Wolfhound Health Group og Irish Wolfhound Foundation
 13. RAS 2.0
  Foreslått tidsplan sendes styret til orientering
  Tidsplan:
  Ferdig utkast september 2020
  Første behandling av klubbens styre oktober 2020
  Sendes ut digitalt til klubbens medlemmer november 2020
  Eventuell revisjon etter innspill februar 2021
  Endelig styrebehandling mars 2021

Forslag Arbeidsfordeling og intern tidsplan:
Sjekk med NKK helseavdelingen om tidsplan er OK i forhold til deres tidsplan for revisjoner (PA har sendt mail)
Mars 2020: Gjennomgangsmøte. Vurdering av eksisterende RAS, nye utfordringer, utdaterte problemer og fordeling av oppgaver
August 2020: Mål- og strategimøte.

 1. Eventuelt
  Knut Olav tok opp størrelsen på Helsekomiteen. Styret har behandlet dette og mener det er tilstrekkelig med tre - i det minste frem til sommeren. Det bør sitte en fra styret i Helsekomiteen og årsmøtet kan brukes til å rekruttere til Helsekomiteen.

Vedtak: Styret tar dette til orientering og styret jobber videre med det som Helsekomitéen ønsker at styret tar videre. Helsekomitéen fortsetter sitt gode arbeid.

Sak 4/20 Orientering om kontingenten på husstandsmedlemmer.

Det ble oppdaget at husstandsmedlemmer var feilregisteret da det finnes flere typer husstandsmedlemmer. Feilen gjordet at husstandsmedlemmer enten betalte for lite eller ingenting. Denne feilen gjelder årets kontingent. NKK mente at det enkleste ble at husstandsmedlemmer i år da betale inn direkte til klubben, dette vil ikke påvirke medlemskap. Anne Mette har vært i direkte kontakt med de berørte medlemmene.
Vedtak: Styret tar dette til orientering.

Sak 5/20 Nye krav fra NKK ang. Regioner og avdelinger.

NKK har muntlig fortalt at det er et krav til avdelinger om at de må ha styrer og avholde valg av styremedlemmer. NKK anbefaler at hvert av styrene består av fem personer, men de kan inneholde tre. Alternativt kan klubben ikke ha avdelinger, men bare kontaktpersoner.
Vedtak: Styret avventer skriftlig informasjon fra NKK. Denne saken utsettes til senere møte.

Sak 6/20 Inndelinger og endringer av regioner etter fylkessammenslåinger.

Styret skal sende ut et høringsutkast til de ulike regionene og til medlemmer. Dette utkastet inneholder forslag til nye navn på regionene, inndeling av regioner og forslag til vedtekter for regionene.
Vedtak: Saken utsettes til etter høringsutkastet er sendt ut og fristen for tilbakemelding er gått ut.

Sak 7/20 Mailadresse via klubben til alle regionene.

Det er ønskelig med egne e-post adresser til regionene. Eks.
Vedtak: Dette gjøres etter at det er vedtatt hvilke regioner vi skal ha og hva de skal hete etter fylkessammenslåinger.

Sak 8/20 Ulvehunden

Vedlegg 4

Hei!
Redaksjonen har snakket sammen om utgivelsesplanen for 2020:
Nummer 1: Deadline 15. mars
Nummer 2: Deadline 1. august
Nummer 3: Deadline 15. november

Målet er at bladene skal være i postkassene omlag to uker etter deadline.

TIl kommende nummer trenger vi i tillegg til lederens spalte:

 • Dommerpresentasjon Spesialen
  Det hadde også vært fint med en sak med hva styret arbeider med, planlegger og prioriterer. Vi tenker at bladet bør være et bindeledd mellom styret og medlemmene, og at det er fint med den type informasjon. Jeg kopierer inn den siste av disse jeg skrev nederst i mailen for å vise hvordan jeg tenker om dette (uten at det skal være noen mal i seg selv)
 • Ønsker styret at vi fortsatt skal trykke referatene fra styremøtene, eller holder det å henvise til hjemmesiden for disse?
 • Er det andre saker styret ønsker å få trykket? Er det temaer dere ønsker tatt opp i medlemsbladet? Vi skriver gjerne.

Per Arne

Vedtak: Monica skriver ned informasjon om hva styret arbeider med. Espen fosøker å få tak i dommeren slik at vi får laget en dommerpresentasjon.

Annet

Anne Mette informerte om at det ble sendt brev til standardkomitéen januar 2019 vedrørende feil oversetting av standarden til rasen norsk. Dette har standardkomitéen ikke besvart, Anne Mette har nå sendt dette brevet på ny.
Anne Mette ser over høringsutkastet som er sendt oss fra region Vestland. Det skal sendes ut til alle 04.02.2020. Medlemmer gis en frist på fire uker til å komme
Innkommen post ble ikke gjennomgått og utsettes dermed til neste styremøte.

Neste styremøte blir avholdt 04.03.2020 kl 19.30 via Skype

Vedlegg 5

Til
Norsk Kennel Klub Helseavdelingen
Norsk Forening for Veterinær Kardiologi

Atrieflimmer hos Irsk Ulvehund
I desember ble det publisert en studie utført ved UC Davis i USA. Studien omhandler stamtavleanalyser på Irske ulvehunder med Atrieflimmer (AF).
Studien (vedlagt) sier om sine resultater at "There were 327 Irish Wolfhounds diagnosed with AF and 136 Irish Wolfhounds over 8 years of age without AF. The estimated mean (95% confidence interval) heritability of AF in Irish Wolfhounds was 0.69 (0.50–0.86). The pedigree was consistent with a dominant mode of inheritance."

Det er kjent fra tidligere at det er en sterk forbindelse mellom atrieflimmer og dillatert kardiomyopati (DCM) hos Irsk ulvehund. I studien nevnt over, henvises det til flere studier som påviser sammenhengene, og studien diskuterer også forholdet, samt at AF er mer utbredt hos Irsk ulvehund enn hos andre raser. I USA har den nasjonale ulvehundklubben og helsegruppen Irish Wolfhound Foundation nå gått vekk fra ultralydundersøkelse og over til auskultasjon og EKG i sitt screeningprogram fordi de mener AF er en så sterk markør for DCM at ultralydundersøkelser er unødvendig dersom EKG og auskultasjon gir normale resultater. Er det unormale resultater på noe av dette, brukes ultralyd for videre diagnosering.

Irsk Ulvehundklubb Norge er usikre på hvordan vi bør håndtere situasjonen. Omlag 20% av alle Irske ulvehunder dør av hjertesvikt - vanligvis som følge av DCM, og det er den nest vanligste dødsårsaken i rasen. I klubbens etiske retningslinjer ligger det allerede inne at hunder skal være hjertetestet i løpet av det siste året før parring. Vi er svært usikre på om ny kunnskap om arvelighet bør føre til restriksjoner i etiske retningslinjer, og i så fall hvilke. Vi ber derfor om innspill og anbefalinger om dette fra både NKK og NFVK.

Irsk Ulvehundklubb Norge ser med stor bekymring på denne situasjonen. Ved gjennomgang av screening-resultater på Dogweb, ser vi at det ikke ligger inne informasjon om AF på hjertetest-skjemaet hos noen av hundene som har resultater i Dogweb, heller ikke på hunder vi vet har hatt atrieflimmer. Det gjør det svært vanskelig å danne seg en oversikt over utbredelsen i Norge.

Vi er helt sikre på at vi trenger å kartlegge utbredelsen i større grad. Vi ber dere derfor om å enten lage ett eget punkt om atrieflimmer på hjertetestskjemaet eller instruere kardiologene om å legge inn atrieflimmer-status på Notat-feltet eller under annet når det gjelder Irsk ulvehund.

Med vennlig hilsen

Per Arne Flatberg
Leder Helsekomiteen
Irsk Ulvehundklubb Norge

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram