Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 28/1-2014

Referat fra styremøte 01/14

Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge 28. januar 2014 via Skype

Tilstede: Per Arne Flatberg, Eva Grimstad, Monica F. Eliassen, Linda Vabø, Arne Johan Aastvedt, Kristin O. Myrene.

Meldt forfall: Mia Solberg

Referent: Linda Vabø

Sak 001/14 Godkjenning av referater fra forrige styremøte.

Referat godkjent og publiseres på klubbens hjemmesider.

Sak 002/14 Orienteringssaker

•  Manglende oppgjør for avsluttet konto. Forventer avklaring i løpet av februar.

• Utsettelse av RAS.

NKK har innvilget utsettelse av RAS til 1. juli

• Medlemstall nullstilles hvert år. Forfall på kontingent er 31. januar. Vi oppsummerer status i begynnelsen av februar og kontakter eiere som ikke er medlemmer da. Vi endte med 221 medlemmer i 2013.

Tidligere år: 2012: 219, 2011: 197, 2010:198, 2009: 185, 2008:170, 2007: 176

• Utstillinger 2015

Svar er sendt til alle søkere, og dette følges opp på de formelle søknadene. Frist er 1. februar.

• Dommerseminar. På grunn av tidspress er det ikke arbeidet noe med dette. Det er ikke realistisk å klare å arrangere dette 1. halvår.

• NKK-statistikk 2013:

-Vi deltok på i alt 67 utstillinger

-Registrert tre kull med totalt 22 valper

-Registrert import av 7 hunder - alle fra Sverige

-31 hunder AD-røntget

-35 hunder HD-røntget

-7 hunder øyelyst

• Mia Solberg har trukket seg fra sitt styreverv.

Sak 003/14 Tilleggskriterier for championat i gruppe 10

Møte avholdt med myndeklubben og greyhoundklubben.

Vedtak: Styret i Irsk Ulvehundklubb Norge fremmer følgende forslag til tilleggskriterier for championat på årets generalforsamling:

Klubben søker NKK om følgende tilleggskrav for å oppnå tittelen norsk utstillingschampion for klubbens rase, gjeldende fra 1/1-2015:

a) Minst ett av sertifikatene må være vunnet på internasjonal utstilling arrangert av NKK eller på en årlig spesialutstilling utpekt av raseklubben.

b) Hund som har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat fra ett annet land blir norsk utstillingschampion med sertifikat oppnådd på internasjonal utstilling arrangert av NKK eller på en årlig spesialutstilling utpekt av raseklubben.

Sak 004/14 Oppdretterkonferanse

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge arrangerer oppdretterkonferanse 22.-23. mars.

Konferansen avholdes på Tyrifjord hotell. Deltakerne betaler en egenandel på kr. 1.500,-/person. Klubben bidrar med inntil kr. 15.000 til dekning av kostnader ved avholdelse av konferansen

Sak 005/14 Helse- og dødsfallregister

Dette er oppfølging av sak 046/13. I behandlingen av denne saken etterlyste styret tydeligere beskrivelse av hvordan et slikt register er tenkt brukt. Beskrivelse er nå klar og kommer i tillegg til beskrivelsen av systemet i sak 046/13.

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge oppretter et eget helse- og dødsfallsregister for å lette datainnsamlingsarbeidet til helsekomiteen. Styret bevilger inntil kr. 500 i årlig serverleie for dette.

Eventuell bruk av databasen til avlsarbeid ønskes behandlet av klubbens generalforsamling. Databasen vil være lukket frem til en slik beslutning foreligger. Det vil uansett innhentes tillatelse til eventuell fremtidig bruk av dataene.

Styret vil ha dette som en egen sak på generalforsamlingen i juni-14.

Sak 006/14 Søknad om støtte fra Avd. Østland Sør

Avdeling Østland Sør har søkt om støtte til porto i forbindelse med utsendelse av terminliste for våren (ca. kr. 1.000) og leie av to drakter til St. Patricks day paraden i Oslo (Ca. kr. 2.500).

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge godkjenner søknadene fra avdeling Østland Sør om økonomisk støtte, men vil oppfordre avdelingen til å opparbeide seg en mindre kassabeholdning ved hjelp av loddsalg mm for å kunne dekke slike utgifter i fremtiden.

Når det gjelder leie av St.Patricks Day-kostymer ber vi avdelingen se på om det er mulig for senere år  å få sydd tilsvarende kostymer som avdelingen kan ha til odel og eie.

Sak 007/14 Søknad om offisiell utstilling avdeling Østland Nord

Avdeling Østland Nord har søkt om å få arrangere offisiell utstilling for irsk ulvehund lørdag 12. september 2015 i forbindelse med den årlige aktivitetshelgen i regi av Østland nord på Bokrudstad hundesenter. Saken er diskutert på styrelisten tidligere.

Vedtak: Styret godkjenner ikke utstillingssøknaden fra avdeling Østland Nord.

Avslaget begrunnes slik:

Styret mener arrangører bør ha avholdt minst en uoffisiell utstilling i samme format som en offisiell utstilling før det søkes om å få arrangere offisiell utstilling.

Vi har nettopp vært gjennom en runde der vi har skåret hardt ned på antall utstillinger vi deltar på. Styret legger vekt på at det er et feil signal å nå godkjenne nye utstillinger i klubbens regi samtidig som vi sagt nei til en lang rekke utstillinger.

Sak 008/14 Kommunikasjonsstrategi for Irsk Ulvehundklubb Norge

Kristin og Linda har jobbet med en slik, men syns det er vanskelig å bestemme hva den skal inneholde.

Vedtak: Arne-Johan blir med sammen med Kristin og Linda og arbeider videre med denne.

Sak 009/14 Revidert rasestandard

Da Mia Solberg har trukket seg fra styret, trenger vi noen som kan overta arbeidet med å revidere rasestandarden.

Vedtak: Arne Johan overtar arbeidet med revidering av rasestandarden. Han spør Anne-Mette om hun vil være med i arbeidet.

Frist for ferdigstillelse av arbeidet blir midten av mai 2014.

Sak 010/14  Evaluering av styrearbeidet 2. halvår 2013

Samtlige i styret er fornøyd med måten styret fungerer på med dagens ordninger.

Vedtak: Tidligere vedtatt styreinstruks opprettholdes. Styrearbeidet evalueres i styremøte minst en gang i året.

Sak 011/14 Invitasjon til Spesialen og endring i formatet for denne

Anne Mette og Øivind har reagert på vedtaket om å flytte uoffisielle klasser som ikke er avhengig av forutgående bedømming til fredag og mener dette ikke er gjennomførbart i praksis.

Vedtak: Vedtak i sak 028/13 omgjøres.

Spesialen vil i år omfatte følgende:

LØRDAG:

 • Valpeklasse
 • Lydighet begynner
 • Lydighet "konkurranseklasse"
 • Barn og hund- påmelding
 • Høyeste hund- påmelding
 • Hundeløp rettbane- påmelding

SØNDAG:

 • Championatutstilling
 • Juniorklasse
 • Unghundklasse
 • Åpen klasse
 • Championklasse
 • Veteranklasse
 • Oppdretterklasse
 • Avlsklasse - påmelding
 • Beste hode og uttrykk, skal nomineres av dommer.
 • Beste bevegelser, skal nomineres av dommer.
 • Beste 3-4 generasjoner, påmelding
 • «Æresveteranklasse» (7 år+) påmelding
 • Beste Irish blessings (påmelding)

Klassen «Beste par» utgår.

For alle klasser som er merket påmelding søndag gjelder det at deltakere må melde seg på i sekretariatet og ringsekretær skal ha komplett liste før avslutningen av tispeklassen.

Invitasjon lages i tråd med dette og sendes ut pr. post til medlemmene medio mars etter godkjennelse av Øivind/Anne Mette.

Sak 012/14 Innkjøp av kortleser

Irsk Ulvehundklubb Norge har to-tre arrangementer årlig der det er en del omsetning.

Omsetningen er nå i kontanter og uten noen egentlig omsetningskontroll/kassedagbok. Klubben har

tidligere erfaring med at omsetningen fra våre arrangementer ikke er blitt overført til konto. I tillegg er det et ønske og behov for å kunne bruke kort ved betaling.

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge kjøper en kortleser fra iZettle og inngår avtale om bruk av denne. Løsningen tas i bruk på Spesialen 2014.

Sak 013/14 Oppdatering fra region Nord-Vestlandet og Trøndelag v/distriktskontakt Aud Ingrid Fure

Fure ga styret en status om region Nord-Vestlandet og Trøndelag. Hun savnet en oppdatert oversikt over medlemmene i regionen. Per Arne sender henne oppdatert liste. Hun har kontaktet en del medlemmer på e-post. Det er helst utstillingsfolk som tar kontakt. Regionen har generelt utfordringer med lange avstander.

Sak 014/14 Eventuelt

Spesialen kan ikke avholdes på den ”vanlige” helgen i juni 2015 grunnet at den sammenfaller med NKKs utstilling.

Vedtak: Spesialen blir avholdt 13-14.juni 2015

Bergen og Omegn Myndeklubb annonserer sin utstilling på Irsk Ulvehundklubb sine sider.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram