Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 29/9-2022

Tilstede: Monica Jensen Seland, Per Arne Flatberg, Eva Matre, Bente Lene Christensen, Nigel Sams og Janne Pettersen Kulstad

Forfall: Eivind Øverli Holm

Orienteringssaker: 

Medlemstall: 195 medlemmer inkludert 5 utenlandsmedlemmer. Dvs to nye siden forrige styremøte.  Vi oppfordrer til å prøve å verve minst 2 medlemmer til før 2023. Det er halv pris og melde seg inn nå. 

Ulvehundseminaret 2022:  28 påmeldte. Informasjonsskriv om praktiske opplysninger blir sendt ut til de påmeldte på mail. 

Sak 66/2022: Revidering av Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)

På generalforsamlingen ble det vedtatt at vi skal arbeide med RAS. Dette er forankret i NKK.RAS skal sikre at vi har tydelige mål på sunn hundeavl for irsk ulvehund og sikre at vi har det i fremtiden. Den skal inneholde tydelige definisjoner og hvordan en skal oppnå de ulike målene. Revidert RAS skulle vært levert for lenge siden, men grunnet forsinkelser i IT hos NKK er det utsatt. Ny frist ble satt til  til 01.06.2023. 

NKK har grunnet ny forskrift om hundeavl at det likevel ikke er hensiktsmessig å revidere RAS da en bør vente til ny forskrift er på plass. Forskriften er forventet å bli vedtatt av LMD første kvartal i 2023. 

Link til IUKN sin RAS:

https://iukn.no/wp-content/uploads/2014/10/RAS-IUKN.pdf

Nkk har ikke tatt imot nye revideringer de siste 4 årene grunnet at det har skulle utvikle nytt IT-system. Derav er det ikke startet en revisjon av RAS. NKK har på nytt utsatt RAS, dette i påvente av den nye forskriften av avl på hund.

Vedtak: Styret vil starte en kartlegging sammen med Helsekomiteen, og arbeide med en revisjon. Når den nye forskriften kommer vil vi ta hensyn til de endringen som eventuelt må gjøres. Styret ønsker en rapport fra Helsekomiteen knyttet til status på rasen. Et nytt forslag til RAS skal legges frem på Generalforsamlingen. Monica kaller inn Helsekomiteen til neste styremøte.

Sak 67/2022: Styreoppnevnte roller

Hva er styrets forventninger til de ulike vervene? Styret bør i løpet av høsten invitere flere av disse inn i styremøter slik at de kan komme med tilbakemelding til styret og styret kan informere om forventninger

Helsekomiteen består i dag av Knut Olav Wille Hilde Lorentzen, Tone Hagen og Bente Lene Christensen som alle vil fortsette. De ønsker seg en tydelig leder som drar fremover, Eivind gjorde en god jobb.

Utstillingskomite Spesialen har bestått av av Øivind Berg Larsen og Eva Matre. Eva ønsker at andre overtar for ho. Øivind tar seg av den administrative delen. Styret sørger for utsendelse av invitasjon.

Stian Haddeland Kristiansen har sagt ja til å vere i Premiekomiteen

Vedtak: Styret setter pris på de som deltar i ulike komiteer. Styret kaller inn Helsekomiteen til å delta i styremøte i høst og til våren. Styret foreslår kandidat til Helsekomiteen og Monica spør denne. Nigel spør en kandidat om å delta i Utstillingskomiteen. Dette da styret vurderer at det viktig at flere har kunnskap om hvordan arrangere Spesialen.

Sak 68/2022: Representantskapsmøte (RS) 2022

Avholdes på Gardermoen 29.-30.oktober. Saksliste blir offentliggjort 1.oktober. IUKN kan stille med en representant og ha en vara. Påmeldingsfrist er 7.oktober.

Vedtak: Leder Monica Jensen Seland deltar på RS. Eivind blir spurt om å være vara.

Sak 69/2022: Utstilling i Bergen 14.mai 2023

Myndeklubben er positiv til samarbeid, men ønsker ikke delta aktivt. Whippetklubben vil delta aktivt sammen med IUKN. Greyhoundklubben har ikke svart på forespørsel enda. Hvem skal ha ansvar for dette fra IUKN? 

Vedtak: Styret tenker at det er naturlig at regionskontakt tar ansvar for dette med hjelp fra medlemmer i området.  Monica informerer regionskontakt om dette og kaller de aktuelle inn til et planleggingsmøte.

Sak 70/2022: Lure Coursing (LC)

Representant i KG-LC. Det har kommet et forslag fra Tone Kristin Berger til at Astrid Joensen skal være IUKN sin representant i KG-LC. Astrid Joensen er nyinnmeldt i klubben.

Vedtak: Monica snakker med Astrid Joensen og får styrets støtte til å ta avgjørelsen etter dette. 

Sak 71/2022: Ulvehunden

Det trengs å få på plass en gruppe som sammen kan stå ansvarlig for utgivelse av Ulvehunden.

Vedtak: Det er ikke funnet noen som ønsker å påta seg denne oppgaven. Styret forsøker ny taktikk  ved å ringe rundt til medlemmer for å høre om de kan være interessert i å bidra med noe. Dette skal være forsøkt gjort iløpet av de 2 påfølgende ukene. 

Sak 72/2022: Utstilling i Stavanger september 2023

Det er kommet forslag om å arrangere utstilling i Stavanger i forbindelse med NKK. 

Vedtak: Styret vedtar at vi prioriterer utstilling i Bergen i 2023. Det skal undersøkes om de andre myndeklubbene kan være interessert i å samarbeide om utstilling i Stavanger i 2024. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram