Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 6/8-2013

Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge

6.august 2013 via Skype

Tilstede: Per-Arne Flatberg, Monica F. Eliassen, Mia Solberg, Linda Vabø, Arne Johan Aastvedt, Eva Grimstad, Kristin O. Myrene.

Referent: Linda Vabø

Sak 026/13: Godkjenning av referater fra tidligere styremøter, gjennomgang av protokoll fra generalforsamling, og orienteringssaker.

Godkjent protokoll/referat fra generalforsamling.

Godkjent referat fra styremøte 4/13 og 5/13.

Status klubbens lover - Klubbens lover er godkjent av NKK med noen bemerkninger.

Vi tilpasser praksis til disse endringene og legger disse frem på neste generalforsamling.

Dommer Tim Finney har sagt ja til å dømme Spesialen 2014

Dommer Jocelyn Grange har sagt ja til å dømme Spesialen 2015

Endring Premiekomite: Linda Vabø går ut og blir erstattet av Kjersti Hoff Glitten.

Stand på Dogs4All: Styret vil be Avdeling Østland Sør arrangere. Stand er bestilt.

Status registrering nytt styre - Nytt styre registrert hos NKK og i Brønnøysundregistrene. Oppdatert på websidene.

Status medlemskap og oppdretterlisten - Pr. dags dato 208 medlemmer. Kennel Black Glacier er lagt til på oppdretterlisten.

Sak 027/13 Styreinstruks og styrearbeid

Irsk Ulvehundklubb Norge har ingen egen styreinstruks pr i dag. Leder har utarbeidet et forslag til styreinstruks på bakgrunn av dette.

Enkelte medlemmer i styret stiller spørsmålstegn ved at der skal være en ledergruppe i styret.

Styret vil at der skal ligge noen kriterier for at dette kan godkjennes.

Vedtak: Instruksen vedtatt med unntak av ledergruppen. Der må være full åpenhet rundt det som skjer i lederegruppen, all korrespondanse være åpen på Styrets Googlegruppe. Denne ordningen skal prøves frem til siste styremøte før jul 2013 og evalueres da.

Sak 028/13 Evaluering av Spesialen 2013 og plassering/planlegging av Spesialen 2014

Deler av styret mener det ble sagt på årsmøtet at vi blir på Gol camping også i 2014. Det blir derfor ingen endring av stedet før tidligst 2015.

Styret mener at en del av de uoffisielle klassene på slutten av dagen tar unødvendig lang tid. Folk er slitne og har lyst å komme seg hjem etter en lang dag.

Vedtak:

Spesialen for 2014 blir på Gol Camping.

Vi lager en sak i Ulvehunden der vi oppfordrer medlemmene til å foreslå nye steder hvor Spesialen kan avholdes.

De klassene som ikke avhenger av bedømmelse, flyttes til fredag kveld.

Styret ønsker også at dommeren nominerer til beste hode og uttrykk samt beste bevegelser ved bruk av billetter som gjort tidligere.

Sak 029/13 Klubbens holdning til reduksjon i antall utstillinger.

Leder har utarbeidet et høringsutkast til NKK som styret er fornøyd med. Vi vil likevel ha noe små endringer.

Vedtak: Vi ønsker ikke fremme noe forslag om et konkret antall utstillinger. Styret ønsker at IUKN skal kunne kreve høyere kvalitet på dommere som dømmer ulvehund i Norge. Leder endrer forslaget til høringsuttalelse etter innspill og sender det ut på listen for godkjenning.

Sak 030/13 Kriterier for valg av utstillinger

Vedtak: Monica, Eva og Kristin utarbeider forslag til retningslinjer for kriterier for valg av utstillinger til neste styremøte. Monica leder arbeidet.

Sak 031/13 Ekstra spesialutstilling 2015

NKK gir anledning til ekstra spesialutstilling og ekstra stort CERT ifm European Dog Show i 2015.

Vedtak: Styret er positiv til en ekstra stor Cert-utstilling. Vi vil vurdere om vi skal samarbeide med myndeklubben ifm dette arrangementet.

Sak 032/13 Oppbygningen av regionene i Irsk Ulvehundklubb Norge.

Irsk Ulvehundklubb Norge er nå delt inn i syv regioner. Noen av disse fungerer godt, andre har liten eller ingen aktivitet. Samtidig står mange uten regionstilknytning. Agder-fylkene er sammen med Sogn og Fjordane uten regionstilknytning. Vestfold, Rogaland og Nord-Norge har hatt liten eller ingen aktivitet de siste årene.

Vedtak: Styret setter i gang arbeid for å gi medlemmene i Agder-fylkene og Sogn og Fjordane et medlemstilbud. Det gjøres gjennom utvidelse av Rogaland til ny region Rogaland og Agder. Hordaland utvides til Hordaland og Sogn og Fjordane. Region Vestfold legges ned og medlemmene innlemmes i Region Østland Sør.
Mia får ansvar for løpende kontakt med regionene og gjennomføring av endringene.

033/13 Systematisk arbeid for flere medlemmer i klubben

Per Arne har forslått en del tiltak som kan være positiv i forhold til rekruttering av nye medlemmer. Blandt annet valpepakker/vervekampanjer, informasjonsfolder mm.

Vedtak: Styret er positiv til forslagene og Per Arne starter arbeidet.

034/13 Kommunikasjonsstrategi for Irsk Ulvehundklubb Norge

Vedtak:Mia leder arbeidet med å utvikle en kommunikasjonsstrategi sammen med redaktør og webmaster. Forslag legges frem på styremøte senere i høst.

035/13 Årshjul og planlegging av styremøter

Det er tidligere utarbeidet en oversikt over de arbeidsoppgavene styret har gjennom året.

Vedtak: Årshjul tas til etterretning med oppsatte styremøter. Vi vedtar også å invitere med en regionskontakt på hvert styremøte for å høre om planlegging av aktiviteter mm, samt høre hvordan styret kan bidra.

036/13: Unntatt offentlighet

037/13 Revidering av rasestandard

Vedtak: Mia vil arbdeide med korrekt oversettelse. Denne skal gjennomgåes av styret, for så å godkjennes i språkrådet og deretter til Standardkomiteen.

038/13 Eventuelt

Vognkortet til klubbens tilhenger er forsvunnet.

Vedtak: Monica sjekker hvem hengeren står registrert på slik at vi kan få bestilt nytt vognkort.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram