Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 7/1-2015

Styremøte 01/15 i Irsk Ulvehundklubb Norge

07.januar 2015 via Skype

Tilstede: Per Arne Flatberg, Arne Johan Aastvedt, Monica F. Eliassen, Linda Vabø, Hanne Kristin Kjelsberg-Odden, Signe Korsøen

Referent: Linda Vabø

001/2015 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vi tar med stemmeresultene fra sist på sak 056/14. Ellers referat godkjent.

Sak 002/15 Orienteringssaker

Medlemstall: Vi endte på 238 medlemmer i 2014. 207 var hovedmedlemmer, 30 var husstandsmedlemmer, 1 æresmedlem. Av de 207 hovedmedlemmene var 17 på valpekjøpermedlemskap der de bare betaler grunnkontingent til NKK første år.

Økonomi: Regnskapet er i ferd med å sluttføres og sendes ut når det er klart i løpet av en ukes tid.

RS-møtet: Per Arne deltok på RS-møtet. Vi samarbeidet godt med de andre raseklubbene i gruppe 10 og var aktive på møtet.

Dogs4All: Vi klarte å gjennomføre stand også i år og fikk gode tilbakemeldinger på denne.

Sak 003/15: Godkjenning av Utstillingssøknader for 2016

Tilbakemeldinger fra regionene er sendt ut separat. Det er mottatt tilbakemeldinger fra Østland Sør, Midt-Norge og Hordaland/Sogn og Fjordane. Som nevnt, er det gjort tilpasninger slik at hver region foreslås tildelt en dobbeltutstilling i løpet av året.

Liste over søkere med innstilling er sendt ut tidligere. Ligger også ved her.

Vedtak: Foreslått oversikt er styrets innstilling til svar på utstillingssøknader for 2016. Leder gis fullmakt til å diskutere videre med Norsk Greyhoundklubb med dette utgangspunktet og eventuelt gjøre tilpasninger i samarbeid med dem.

Sak 004/15: Dommer Spesialen 2016

Ludovica Salamon som ble valgt ved forrige korsvei har takket nei, på grunn av forpliktende avtale ifm Europavinnerutstillingen i 2016. Hun er tilgjengelig for 2017. Nummer to på listen var Jocelyne Gagné.

Vedtak: Jocelyne Gagne inviteres til å dømme Spesialen 2016.

Ludovica Salamon inviteres til å dømme Spesialen 2017.

Sak 005/15 Instruks for valpeformidler og regionskontakter?

Det er kommet tilbakemeldinger på valpeformidlers arbeid, og samtidig er det snakk om en mulig ny regionskontakt i Nord-Norge. Det er vanskelig å orientere om deres arbeid uten noen beskrivelse eller instruks rundt dette. Jeg ser behov for en tydelig og godt forankret arbeidsmåte for valpeformidler og en idébank/forventningsside for regionskontakter.

Vedtak: Per Arne utarbeider instruks for valpeformidler i samarbeid med Nanna. Instruksen ønskes styrebehandlet før sommeren. Per Arne setter i gang arbeid med idebank og forventningsside for regionkontaktene. Det forutsettes at dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med nåværende regionkontakter.

Sak 006/15: Utstillingskomité og arbeid med landskamp 2018

Vi har tidligere diskutert og vært positive til en felles dobbeltutstilling for irsk ulvehund med SVIVK på grensen mellom Norge og Sverige. Tanken er norsk utstilling den ene dagen og svensk den andre. Våre venner i Sverige er godt i gang med arbeidet, og ønsker å få startet fellesarbeidet. Vi trenger en egen gruppe som arbeider med denne utstillingen og holder kontakten med svenskene.

Vedtak: Vi spør Øivind Berg Larsen, Gunn Marit Myhre og Hanne-Kristin Kjelsberg-Odden om å danne utstillingskomite og koordinere med Sverige.

Komiteen rapporterer til styret.

Sak 007/15: Forberedelser generalforsamling, frister og arbeid

Nytt år, ny generalforsamling. Generalforsamlingen holdes i år lørdag 13. juni.

Det gir følgende frister:

  • Bekjentgjøring med valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til valgkomite: 18/4
  • Frist for forslag fra medlemmene: 9/5
  • Frist for utsendelse av innkalling: 16/5

Vedtak: Bekjentgjøring av data for generalforsamling med valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til valgkomite sendes ut pr. e-post 18/4.

I bekjentgjøringen informeres det også om frist for forslag og kandidater (9. mai). Medlemmer som ikke har registrert e-post får denne tilsendt pr. brev.

Innkalling og sakspapirer sendes ut pr. post senest 16. mai. Per Arne styrer prosessene.

Sak 008/15: Påstander og rykter vedrørende import av valper til Norge

Monica og Per Arne forlater møtet pga. inhabilitet i saken.

Styret har allerede gjort et vedtak på denne typen saker (046/2014 Håndtering av fremtidige situasjoner ved henvendelser om evt mulige lovstridige forhold)

Styret oppfordrer de som mistenker ulovligheter i forbindelse med import av hunder til å ta direkte kontakt med de rette myndigheter.

Sak 009/15: Eventuelt

Momsrefusjonen for 2013 er utbetalt fra NKK i 2015

Siden vi fører regnskap etter kontantprinsipp, føres inntektene for 2015.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram