Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 9/4-2014

Tilstede: Per Arne Flatberg, Monica F. Eliassen, Arne Johan Aastvedt, Kristin O. Myrene.

Meldt forfall: Linda Vabø, Eva Grimstad

Referent: Per Arne Flatberg

Sak 015/14 Godkjenning av referater fra forrige styremøte.

Referat godkjent og publiseres på klubbens hjemmesider.

Sak 016/14 Orienteringssaker

• Manglende oppgjør for avsluttet konto.

Det er inngått en avtale om betaling i tre månedlige avdrag med første betaling 20. April. Vi følger med.

• Medlemstall

185 medlemmer pr. 5/4. Av disse er 7 nye valpekjøpere som ikke betaler kontingent første år. 16 er familiemedlemmer og en er æresmedlem. I 2013 fikk vi 32 nye medlemmer etter 5/4. Det er sendt purring fra NKK og klubben til de som ikke har betalt. 47 medlemmer har ikke fornyet medlemskapet (hittil) I fjor var det totalt 29 som ikke fornyet. Gledelig at flere oppdrettere bruker ordningen med medlemskap for valpekjøpere.

• Økonomi

God kontroll. Regnskap første kvartal ettersendes.

• Oppfølging NKK

Irsk Ulvehundklubb Norge sender evaluering til NKK etter hver av deres utstillinger. Vi skryter når det er betimelig (Bø) og kritiserer når det er på sin plass (Kristiansand og Bergen). Målet er å tvinge frem bevissthet om våre behov.

• Websider

Styreleder har hatt møte med Eirik som er webmaster og blitt enige om bytte av teknisk plattform og endret struktur og fokus på sidene. Vi jobber sammen om dette og håper på nye websider i løpet av mai 2014.

• Tilleggskriterier for championat i gruppe 10

Myndeklubben og Greyhoundklubben har hatt sine generalforsamlinger og vedtatt ”vår” felles ordlyd for ekstra championatkrav. Vi tar det opp på vår generalforsamling.

• Bruk av kortleser

Bergen og Omegn Myndeklubb lånte vår kortleser i helgen og var svært fornøyd med hvordan løsningen fungerte.

• BOM-utstilling

BOM hadde utstilling i vår (og NMK og Greyhoundklubbens) regi i helgen. 21 påmeldte ulvehunder + en valp. Det ble en bre utstilling der de la seg i selen for å få til et bra arrangement trass i vanskelige rammebetingelser.

• Helse- og dødsfallregister

Det jobbes med den tekniske løsningen på dette. Håpet er å kunne lansere dette på Spesialen.

• Oppdatering Spesialen og Hallingdalsutstillingen

Styreleder har hatt samtaler med Øivind Berg-Larsen som har mye av ansvaret for arrangementene. Han har god kontroll og involverer styret ved behov.

Sak 017/14 Kommunikasjon om utstillinger 2015

NKK publiserer snart terminlisten for 2015. Irsk Ulvehundklubb Norge har sagt nei til en lang rekke utstillinger. Hvordan håndterer vi kommunikasjonen av dette.

Vedtak: Vi kommuniserer terminlisten for 2015 på facebook, websidene og i Ulvehunden. Leder svarer på alle henvendelser om hvorfor enkeltutstillinger er tatt vekk. Vi er åpne om begrunnelsene.

Sak 018/14 Ulvehundseminaret 2014

Ulvehundseminaret ble avholdt helgen 22.-23. Mars 2014. Det er innhentet systematiske tilbakemeldinger fra deltakerne og sendt ut spørreskjema på nett til de medlemmene som ikke deltok. Det var svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og vanskelig å hente ut en bestemt årsak til at det ikke deltok flere enn 10 på seminaret. Ett forbedringspunkt er å være tidligere ute med markedsføring neste gang. En tydelig tilbakemelding fra mange er at de ville kommet dersom det var nærmere deres bosted.

Vedtak: Styret takker helsekomiteen for godt gjennomført seminar. Vi tar tilbakemeldingene med oss inn i planlegging av neste seminar.

Sak 019/14  Oppdatering fra Helsekomiteen

Helsekomiteen er i sluttfasen av sitt arbeid med RAS. Styret skal endelig godkjenne denne og sende inn til NKK innen fristen 30. Juni. RAS legges likevel frem for innspil på årets generalforsamling. En naturlig konsekvens av RAS er oppdaterte etiske retningslinjer for avlsarbeidet. Styret diskuterte hvorvidt disse bør legges frem på årets generalforsamling eller neste års generalforsamling for å få bedre tid til å diskutere innhold og prinsipper i klubben.

Vedtak: Styret takker for arbeidet så langt. RAS vedtas av styret når den foreligger, senest 10. Mai. Styret ønsker å bruke tid på å utarbeide etiske retningslinjer for avl. Vi ber helsekomiteen utarbeide et forslag innen 1. Oktober 2014 med tanke på bred behandling i klubben før beslutning på generalforsamlingen i 2015.

Sak 020/14  Generalforsamlingen

Styret gikk gjennom forberedelsene til årets generalforsamling.

Vedtak: Per Arne og Linda skriver utkast til årsberetning. Styret ønsker at varamedlemmer skal ha møte- og talerett på alle styremøte, men ikke stemmerett med mindre det er forfall fra faste styremedlemmer. Per Arne sjekker med NKK om dette kan formaliseres i vedtektene. Per Arne forbereder sak om sted for spesialen 2015. Per Arne forbereder sak om tilleggskrav for championat. Per Arne forbereder vedtektsendringer som vi er pålagt av NKK. Sakene tas opp i forberedende styremøte før Spesialen i uke 21, men sendes ut fortløpende på styrelisten før dette.

Sak 021/14 Deltakelse NKKs ekstraordinære RS-møte

Vedtak: IUKN deltar ikke på ekstraordinært RS i 2014.

Sak 022/14 Høring vedrørende opprettelse av særkomite for bruks- og aktivitetsområdet

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge sender ikke inn høringssvar på dette området.

Sak 023/14 Høring NKKs strategiplan

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge sender ikke inn høringssvar på dette området.

Sak 024/14  Høring NKKs ressurskartlegging

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge sender ikke inn høringssvar på dette området.

Sak 025/14 Eventuelt

Dommerautorisasjon Per Kr. Andersen

Styret har ikke motforestillinger mot hans autorisasjon, men synes søknaden er mangelfull.

Vedtak: Per Arne kommuniserer styrets svar og innvendinger til NKK

Oppvisning Spesialen

Monica Hansen ønsker å ha en oppvisning med samspill menneske/hund på Spesialen. Det synes styret er hyggelig. Det er ikke rom for å ha dette lørdag eller søndag, men vi vil svært gjerne ha det under grillingen fredag kveld.

Hunder i bånd på Spesialen

Et gjentagende problem er at enkelte eiere lar hundene sine gå fri på campingen under Spesialen. Det er ikke slik vi ønsker det skal være. Det orienteres i all kommunikasjon med deltagere om båndtvangen, og deles også ut informasjon under sjekk av vaksinasjonspapirer på stedet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram